Không thể lưu diễn vào năm 2020, các thành viên của ONE OK ROCK làm việc trong nhiều tháng để tổ chức một buổi hòa nhạc trực tuyến phù hợp với năng lượng của các buổi biểu diễn trực tiếp của họ.