“Tôi đã giữ lại vài từ trong một thời gian dài – tôi thích bạn!”