Một cách giải thích mới về “Tác Phẩm Tam Quốc”, là văn bản lịch sử của ba nhà nước Ngụy, Thục và Ngô ở Trung Quốc.