Nhiều năm trước khi Cha Lankester Merrin giúp cứu linh hồn của Regan MacNeil, lần đầu tiên anh chạm trán với con quỷ Pazuzu ở Đông Phi. Đây là câu chuyện về trận chiến đầu tiên của Cha Merrin với Pazuzu và việc khám phá lại đức tin của ông.